วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุป ข้อเสนอแนะ นวัตกรรม เว็บ

นำWeblog มาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลด้านการศึกษา ความรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  และแนะนำให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้  เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านวิชาการที่ครบวงจร โดยเฉพาะด้านการบริหารก็สามารถนำมาใช้ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียนวัดโคกสูง  โดยนำเสนอประวัติโรงเรียน บุคลากร ประมวลภาพกิจกรรม ฯลฯ
ประโยชน์ของ Weblog
1. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
2. เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนป.บัณฑิต
3. เป็นเครือข่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา

สรุปการใช้โปรแกรม SPSS

สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows
1. เปิดโปรแกรม Spss แล้ว
2. กำหนดค่าตัวแปร โดยคลิ๊ก Variable View (จากด้านล่าง)
3. ดูข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วกรอกข้อมูล โดย
3.1 ในช่อง Name พิมพ์ sex
3.2 ช่อง Width กำหนดความกว้าง 4
3.3 ช่อง Decimals เป็นจุดทศนิยม
3.4 ช่อง Values กำหนดคำอธิบายตัวแปร โดยพิมพ์ 1>ชาย> Add และพิมพ์ 2>หญิง> Add แล้ว OK
4. บรรทัดถัดไปในช่อง Name กำหนดค่าตัวแปรและคำอธิบายของการประเมินแต่ละด้าน โดย
4.1 ด้านที่ 1 ข้อที่ 1 พิมพ์ a1 กำหนด ใน Values โดยพิมพ์ 1>น้อยที่สุด> Add, 2>น้อย> Add,
3>ปานกลาง> Add, 4>มาก> Add และ 5>มากที่สุด> Add
4.2 พิมพ์ a2, a3,a4 และกำหนดคำอธิบายเช่นเดียวกัน
4.3 ด้านที่ 2 พิมพ์ b,ด้านที่ 3 พิมพ์ c, ด้านที่ 4 พิมพ์ d แล้วกำหนดคำอธิบายเช่นเดียวกัน จนครบ
5. ดูช่อง Data View แล้วกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามทีละชุดจนครบทุกชุด
6. คำนวณ โดยดูใน Variable View >Transform>Compute>Target>พิมพ์ ta>เลือก SUM>
พิมพ์ a1,a2,a3,a4 / 4>OK
7. คำนวณ tb, tc, td และ tt (ta, tb, tc, td)
8. หาความถี่ของเพศ โดย Variable View>Analyze>Descriptive Statistics>Frequencies>sex>OK
9. การหาค่า SD โดย Variable View>Analyze>Descriptive Statistics> Descriptives>a1-d4>OK
10. การแปลความหมายของข้อมูลที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามเกณฑ์ของประคอง กรรณสูตร (2537 : 77) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีมากที่สุด

ประวัติส่วนตัว



ชื่อ-สกุล             บุญศรี  มณีมาส
ชื่อเล่น               น้อย
ที่ทำงานปัจจุบัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
คติธรรม             ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทความการศึกษา


      การศึกษา คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะ ประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจำเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเท คโนโลยีอย่าง รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันการศึกษายิ่งมีบทบาทและความจำเป็น มากขึ้นด้วย การศึกษาที่จะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี มีความสุข จะต้องมีลักษณะ ที่สำคัญดังนี้
     1.เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ความรู้และทักษะทางด้านภาษา การคิดคำนวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น สภาพปัจจุบันมีความจำเป็นต้องสนับสนุนให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี จึงจะเพียงพอกับความต้องการและความจำเป็นที่จะยกระดับ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
    2.การศึกษาทำให้คนเป็นคนฉลาด เป็นคนมีเหตุผล คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น และ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการงานอาชีพ
   3.การศึกษาต้องสร้างนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยเฉพาะนิสัยรักการเรียนรู้ และนิสัยอื่น ๆ เช่นความเป็นคนซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบ เป็นต้น
   4.การศึกษาต้องสร้างความงอกงามทางร่างกาย มีสุขภาพพลามัยที่ดี รู้จัก รักษาตนให้แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ และสารพิษ
    5.การศึกษาต้องทำให้ผู้เรียนไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม อยู่รวมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยสร้างสังคมที่สงบเป็นสุข รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
   6.การศึกษาต้องทำให้คนมีทักษะการงานอาชีพที่เพียงพอกับการเข้าสู่การงานอาชีพ รู้จักการประกอบอาชีพและรู้จักพัฒนาการงานอาชีพ
           ทั้ง 6 ประการ เป็นพื้นฐานทางการศึกษาที่จำเป็น ที่คนจะต้องได้รับรู้อย่างทั่วถึงทุกคน ถ้าทุกคนได้รับอย่างครบถ้วน เพียงพอก็จะทำให้เกิดทักษะลักษณะและนิสัยที่พึงประสงค์ได้ การศึกษาจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพียงสำหรับคนบางคน แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ขาดความพร้อมในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ยิ่งมีความ จำเป็นมากที่สุด
           คนที่ขาดความพร้อมต้องการการศึกษามาก มักเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืมตลอดเวลา การศึกษาที่ได้รับก็มักเป็นบริการที่กระท่อนกระแท่น ไม่เพียงพอกับการเรียนรู้ที่เหมาะสม ไม่พอแม้เพียงเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย ตรงข้ามกับผู้ที่มีความพร้อมพอจะช่วยตนเองได้ กลับได้รับบริการที่มีคุณภาพและปริมาณที่ดีกว่ามาก ดังจะเห็นได้จากสถานศึกษาในเมืองกับในชนบท ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ การศึกษานอกจาก จะไม่สามารถสร้างความพร้อมที่เพียงพอกับผู้ต้องการแล้ว ยังส่งเสริมให้ช่องว่างระหว่าง คนรวยกับคนจนแตกต่างกันมากขึ้นด้วย
        

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาพถ่ายสถานที่ทำงานและเพื่อนร่วมงาน


สถานที่ทำงาน

5 ธันวามหาราช

แนะนำตัวเอง





ชื่อ-สกุล             บุญศรี  มณีมาส
ชื่อเล่น               น้อย
ที่ทำงานปัจจุบัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
คติธรรม             ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น