วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุป ข้อเสนอแนะ นวัตกรรม เว็บ

นำWeblog มาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลด้านการศึกษา ความรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  และแนะนำให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้  เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านวิชาการที่ครบวงจร โดยเฉพาะด้านการบริหารก็สามารถนำมาใช้ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียนวัดโคกสูง  โดยนำเสนอประวัติโรงเรียน บุคลากร ประมวลภาพกิจกรรม ฯลฯ
ประโยชน์ของ Weblog
1. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
2. เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนป.บัณฑิต
3. เป็นเครือข่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา

สรุปการใช้โปรแกรม SPSS

สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows
1. เปิดโปรแกรม Spss แล้ว
2. กำหนดค่าตัวแปร โดยคลิ๊ก Variable View (จากด้านล่าง)
3. ดูข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วกรอกข้อมูล โดย
3.1 ในช่อง Name พิมพ์ sex
3.2 ช่อง Width กำหนดความกว้าง 4
3.3 ช่อง Decimals เป็นจุดทศนิยม
3.4 ช่อง Values กำหนดคำอธิบายตัวแปร โดยพิมพ์ 1>ชาย> Add และพิมพ์ 2>หญิง> Add แล้ว OK
4. บรรทัดถัดไปในช่อง Name กำหนดค่าตัวแปรและคำอธิบายของการประเมินแต่ละด้าน โดย
4.1 ด้านที่ 1 ข้อที่ 1 พิมพ์ a1 กำหนด ใน Values โดยพิมพ์ 1>น้อยที่สุด> Add, 2>น้อย> Add,
3>ปานกลาง> Add, 4>มาก> Add และ 5>มากที่สุด> Add
4.2 พิมพ์ a2, a3,a4 และกำหนดคำอธิบายเช่นเดียวกัน
4.3 ด้านที่ 2 พิมพ์ b,ด้านที่ 3 พิมพ์ c, ด้านที่ 4 พิมพ์ d แล้วกำหนดคำอธิบายเช่นเดียวกัน จนครบ
5. ดูช่อง Data View แล้วกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามทีละชุดจนครบทุกชุด
6. คำนวณ โดยดูใน Variable View >Transform>Compute>Target>พิมพ์ ta>เลือก SUM>
พิมพ์ a1,a2,a3,a4 / 4>OK
7. คำนวณ tb, tc, td และ tt (ta, tb, tc, td)
8. หาความถี่ของเพศ โดย Variable View>Analyze>Descriptive Statistics>Frequencies>sex>OK
9. การหาค่า SD โดย Variable View>Analyze>Descriptive Statistics> Descriptives>a1-d4>OK
10. การแปลความหมายของข้อมูลที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามเกณฑ์ของประคอง กรรณสูตร (2537 : 77) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีมากที่สุด

ประวัติส่วนตัวชื่อ-สกุล             บุญศรี  มณีมาส
ชื่อเล่น               น้อย
ที่ทำงานปัจจุบัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
คติธรรม             ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น