วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุป ข้อเสนอแนะ นวัตกรรม เว็บ

นำWeblog มาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลด้านการศึกษา ความรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  และแนะนำให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้  เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านวิชาการที่ครบวงจร โดยเฉพาะด้านการบริหารก็สามารถนำมาใช้ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียนวัดโคกสูง  โดยนำเสนอประวัติโรงเรียน บุคลากร ประมวลภาพกิจกรรม ฯลฯ
ประโยชน์ของ Weblog
1. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
2. เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนป.บัณฑิต
3. เป็นเครือข่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา