วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัวชื่อ-สกุล             บุญศรี  มณีมาส
ชื่อเล่น               น้อย
ที่ทำงานปัจจุบัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
คติธรรม             ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น